Terms of Service

Правила и Условия

I. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ:

(1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Новахостинг ЕООД, ЕИК 202555287, адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Волга №52., наричана по- долу ДОСТАВЧИК.

(2) КЛИЕНТ- физическо или юридическо лице, което използва услугите на ДОСТАВЧИКА.

(3) СЪРВЪР – Компютърна конфигурация или изчислителна система за съхранение и изпълнение на потребителски приложения и потребителска информация.

(4)Политика за използване на бисквитки (cookies)

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, чрез инсталирането на които, НОВАХОСТИНГ ЕООД осигурява най-добра възможност за ползване на уебсайта си, чрез съхраняване на информация за потребителите, възстановяване на информацията за потребителя, проследяване на действия, идентификация и други сходни дейности, например съхранение на информация за услугите, от които се интересува потребителя, с цел предоставяне на подходяща информация при посещението му на Уебсайта.

(5) ВИРТУАЛЕН СЪРВЪР – Свободно пространство на сървър на ДОСТАВЧИКА, на което Клиента има право да инсталира приложения и да помества информация, която да споделя с трети лица в Интернет.

 

II.ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 

(1) Клиентът се съгласява с настоящите общи условия и се съгласява да ги спазва чрез едно от следните действия:

(2) Избиране на отметка “ Съгласен съм с общите условия“

(3) При закупуване на услуга от ДОСТАВЧИКА.

(4) Избирането на отметка ‘Съгласен съм’, от КЛИЕНТА се счита за електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), като със записването му на съответен носител в сървъра на ДОСТАВЧИКА, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ записва чрез общоприет стандарт за преобразуване, по технически начин, правещ възможно възпроизвеждането и съхраняването в специални файлове (лог-файлове, Log files) на своя сървър IP адреса на КЛИЕНТ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на КЛИЕНТ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(6) Договорът за предоставяне на хостинг услуги между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА се счита за сключен при едно от събитията упоменати в Чл.2,

(7) Доставчикът си запазва правото да допълва, променя и редактира настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

III. Основни положения

(1) Въз основа на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА хостинг услуга, наричана по-долу за краткост ‘УСЛУГАТА’, представляваща правото на ползване на ресурсите на определена компютърна конфигурация – сървър, предостъпване на част от неговото дисково пространство, изчислителни ресурси и софтуер за управление чрез които КЛИЕНТА предоставя желана от него информация да бъде достъпна от други компютри през Интернет.

IV. Права и задължения на страните

Задължения на Доставчика:

(1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да поддържа постоянно техническите параметри на услугите, закупени от КЛИЕНТА.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предостави на КЛИЕНТА техническа възможност да променя паролите и кодовете си за достъп до системата, като се задължава да не ги предоставя на трети лица

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да прави софтуерни и хардуерни промени по техническото оборудване, като предупреди КЛИЕНТА за евентуални технически проблеми и прекъсвания на услугата.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да пази данните и файловете на КЛИЕНТА и да не допуска да стават достояние на трети лица, дори и след прекратяване на взаимоотношенията между двете страни.

(5) При констатирани нарушения или неспазване на клаузите по настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре услугите, закупени от КЛИЕНТА без предупреждение.

 

Права на ДОСТАВЧИКА:

(1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо КЛИЕНТА в случаите, когато:

(2) УСЛУГАТА, закупена от клиента е с нарушени показатели, заради регулярни или инцидентни дейности по оборудването на ДОСТАВЧИКА, с цел подобряването качесвото на УСЛУГАТА.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре достъпа до услугата, използвана от клиента поради неплащане на задължение в срок от страна на КЛИЕНТА.

(4) e налице проблем със свързаността на ДОСТАВЧИКА с Интернет, поради локални или глобални проблеми с ресурси, извън мрежата на ДОСТАВЧИКА или неработоспособност на Интернет мрежата, преносната среда или оборудване между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА.

(5) КЛИЕНТЪТ не спазва изискванията и указанията на ДОСТАВЧИКА за нормалното функциониране на УСЛУГАТА.

(6) КЛИЕНТЪТ използва непозволен софтуер, който вреди на оборудването на ДОСТАВЧИКА и петни името му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

(1) КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща заявените за използване услуги в срок, определен от ДОСТАВЧИКА.

(2) КЛИЕНТЪТ се задължава да не нарушава законовите разпоредби на Република България при използването на УСЛУГАТА.

(3) Докато използва услугата, КИЛЕНТЪТ се задължава да не нарушава под никаква форма права и законни интереси на ДОСТАВЧИКА и/или трети лица.

(4) КЛИЕНТЪТ се задължава да не предприема каквито и да било действия чрез УСЛУГАТА, които са в нарушение на законите на Република България или която и да е друга страна по света,

(5) КЛИЕНТЪТ няма право да публикува текстове и съобщения, съдържащи заплаха за физическата цялост и телесния интегритет на индивида, накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционния ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.

(6) КЛИЕНТЪТ се задължава да не използва услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА за доставяне на нежелани търговски съобщения – СПАМ. При констатиран такъв случай, ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре предоставяната на КЛИЕНТА услуга без предупреждение.

(7) КЛИЕНТЪТ се задължава при използване на предоставяната от ДОСТАВЧИКА УСЛУГА да не зарежда, да не разполага на сървър на ДОСТАВЧИКА, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали:

 • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави;
 • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
 • с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на не навършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 • съдържащи детска порнография, сексуално насилие, както хипервръзки към страници с подобно съдържание;
 • чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • предмет на авторското право, освен в случаите на притежаване на това право или със съгласието на неговия носител;
 • нарушаващи каквито и да били имуществени или не имуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
 • накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, eтническа или религиозна вражда;
 • съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

 

Забранено е разпространението, съхранението или излагането на данни, материали или информация, които нарушават законите на Република България и/или законите на други държави. Това включва, но не се изчерпва с: материали, защитени от законите за авторски права; материали, които са заплашителни или нецензурни; материали, които са предназначени за лица над 18 години („само за възрастни“); материали, защитени като фирмена тайна или с друг статут ограничаващ тяхното публично разпространение.

Потребителя се задължава да плати обезщетение и поеме вината при използване на услугите.

Използването на услугите за нарушаване на защитени материали и търговски марки е забранено. Това включва, но не се изчерпва с неоторизирано копиране на музика, книги, снимки и всякакви други защитени продукти. Използването на акаунта за продаване на фалшификати на регистрирани търговски марки ще доведе до незабавното изтриване на потребителския акаунт. Ако се установи, че акаунта на потребителя нарушава други запазени права то достъпа до защитените материали ще бъде преустановен. Всеки потребителски акаунт хванат в повторно нарушение ще бъде спрян и/или изтрит от сървърите на доставчика. Ако смятате, че Вашите запазени права са нарушени може да пишете до доставчика на адрес с необходимата информация.